CYNGOR CYMUNED LLANIDAN

CYFARFOD HYDREF 27ain, 2015

Y GANOLFAN, BRYNSIENCYN

Presennol

Ms Sandra Thomas Cadeirydd, Mrs Lynn Hervouet, Mr Arthur Thomas

Ymddiheuriadau

Mr Mark Evans, Cyngh. Mr Victor Hughes, Cyngh.Mr Hywel Eifion Jones

Cronfa JTR - Adroddiad Cyllidol Blynyddol

Derbyniwyd e-bost gan Stephen Williams o AgeCymru yn datgan nad oedd yn bosib i Eleri Jones fynychu`r cyfarfod heno wedi`r cyfan. Cytunwyd fod y Clerc yn ei gwahodd i`r cyfarfod nesaf ar Tachwedd 24ain, 2015.

Aelodaeth o`r Cyngor

Derbyniwyd e-bost gan yr Adran Etholiad yn egluro nad oes modd ymestyn yr 2ail Rybudd. Cytunwyd fod angen gwneud mwy o ymdrech i geisio cael mwy o aelodau. Bydd angen tynnu enwau y cyn-gynghorwyr, Mr D Morgan a Mr R Mummery oddi ar safle we y Cyngor.

Cofnodion Cyfarfod 29/09/2015

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar Medi 29ain, 2015

C: Mr Arthur Thomas, E: Mrs Lynn Hervouet

Heddlu

Derbyniwyd yr e-bost gan Uwch Arolygydd Dros Dro Guy Blackwell yn egluro ei fod yn arolygu`r ddarpariaeth o gerbydau ar gyfer ei swyddogion gyda`i Reolwr Busnes yn rheolaidd ac eu bod yn fodlon fod y gymhareb o gerbydau i swyddogion yn ddigonol.

Mae`r cerbyd ym Mhorthaethwy yno ar gyfer ei ddefnyddio gan y Tim Plismona Lleol yn unig. Drwy amrywio`r patrwm shiftiau i`r swyddogion unigol fe sicrheir eu bod yn cysylltu gyda`r holl gymunedau yn eu tro. Golygai hyn fod y cerbyd ar gael i`r swyddog sydd ar ddyletswydd fel arfer.

Yn ogystal, mae gan yr Heddlu gytundeb gyda chwmniau bysiau lleol sy`n golygu y gall ei staff eu cludo ar draws yr ynys petai`n rhaid. Mae gan yr Heddlu gerbydau ychwanegol ar gyfer y swyddogion eraill ar yr ynys.

Cyngor Cymuned – Balans yn y banc ar ddiwedd mis Hydref 2015

Cyfrif Cyfredol `Community` = £3,043.39

Cyfrif Cynilo `BMM` = £3,812.71

Biliau / Taliadau Allan

Derbyniwyd fod y Clerc wedi talu`r biliau canlynol:

£400.00 – Cronfa Mynwent Eglwys Llanidan (2ail randaliad)

£250.00 – Brynsiencyn Children`s Carnival Committee (disco Calangaeaf a Nadolig)

Field Street – Ffordd wedi pantio

Derbyniwyd e-bost gan Mr Dylan Hughes yn datgan fod y gang gymunedol wedi cwblhau`r gwaith o lenwi`r twll o flaen rhif 1 field Street

Eglas proposal to Llanidan Community Council

Derbyniwyd fod y Clerc wedi anfon llythyr o ddiolch i`r cwmni.

Adran Cynllunio

Cais Cynllunio rhif: 37C196

Cais llawn ar gyfer ymestyn y cwrtil, codi modurdy ynghŷd âg  addasu ag ehangu yn Tan y Bryn, Llanedwen – Oherwydd cyfyngder amser pasiwyd y cais ymlaen at sylw`r Cadeirydd - Dim sylw

Adran Briffyrdd

Llwybrau Cyhoeddus

Derbyniwyd e-bost gan Mr Arwel Evans yn diweddaru`r sefyllfa ar Hydref 14eg, 2015

Llwybr Rhif 20

Bydd y gwaith o dyllu o dan y giat dan sylw yn cael ei wneud yn ystod yr wythnos ganlynol

Llwybr Rhif 13

`Roedd yr arwydd ger Tre Ifan yn iawn pan oeddent yno ddiwethaf

LLwybr Rhif 8 (Llwybr Perthi)

Derbyniwyd cwynion fod y grisiau  cerrig ar y trydydd giat (ger Perthi) o  Lon Uchaf i gyfeiriad Lon Faner yn beryglus i`w defnyddio, yn enwedig felly, ar ol tywydd gwlyb. Yn dilyn trafodaeth pasiwyd i`r Clerc ofyn i Mr Arwel Evans o`r Adran Briffyrdd ystyried gosod canllaw `handrail` yno fel cymorth i`r cerddwyr. Hefyd i ofyn am ddiweddariad parthed y giat ar lwybr 20. C: Mrs Lynn Hervouet, E: Mr ArthurThomas

Y Ganolfan

Balans yn y Banc ar Medi 19eg, 2015

Cyfrif `Community`  £1,178.08

Cyfrif `BMM`    £128.30

Y Ganolfan – Les Newydd

Derbyniwyd yr e-bost gan y Gyfreithwraig yn datgan  fod y Gofrestfra  Dir wedi cofrestru`r Ganolfan yn enw`r Cyngor Cymuned. Mae copiau o`r dogfennau `Title Information Document`, Y Cofrestr a`r Cynllun gan y Clerc.

Fodd bynnag `roedd yn bryderus nad oedd y stribedyn o dir sydd i`r de o`r adeilad wedi ei gynnwys yn y cynllun. Bydd yn hysbysu`r Cyngor unwaith y bydd wedi clywed ymhellach gan y Gofrestfra Dir ynglyn a`r pwynt yma.

Ffenest y Porch wedi cracio

Dal i aros

Ail weirio y sustem goleuadau yn y llawr cyntaf ac ar y grisiau

Dave Shone yn aros i glywed os yw ei gais am grant i wneud y gwaith wedi llwyddo

Creu safle Parcio ar gyfer yr anabl y tu allan i adeilad Y Ganolfan

Y Clerc wedi cysylltu a`r adran Briffyrdd ond wedi cael ar ddeall ganddynt mae`r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol (GC) sydd yn delio gyda cheisiadau o`r fath. Anfonwyd e-bost at yr adran GC ond ni dderbyniwyd ymateb.

Pasiwyd fod y Clerc yn anfon e-bost at yr Adran Briffyrdd gyda chopi i`r Cadeirydd.

Rheoliadau Ariannol - Adolygu / Mandad Banc

Yn dilyn trafodaeth pasiwyd i beidio a chyflwyno newidiadau i`r rheolau oherwydd fod y drefn yn gweithio yn iawn ar hyn o bryd. Fodd bynnag, Yn dilyn ymddiswyddiad Mr R Mummery bydd angen ychwanegu enw llofnodwr arall ar gyfer arwyddo sieciau. Penderfynwyd rhoi`r mater yma ar agenda mis nesaf.

Llythyrau/ Galwadau ffôn

Gwasanaeth ger y Gofeb

Derbyniwyd cadarnhad gan Mr Neil Evans y bydd yn cynnal y gwasanaeth ar 08/11/15

Gohebiaethau a dderbyniwyd er gwybodaeth

Rhestrir y gohebiaethau a dderbyniwyd er gwybodaeth yn agenda`r cyfarfod

Unrhyw Fater Brys  Arall (Gyda chaniatad y Cadeirydd)

National Grid - Prosiect Cysylltiad Gogledd Cymru – ymgynghoriad

Penderfynwyd rhoi`r mater ar agenda cyfarfod mis nesaf

 Ar ddiwedd y cyfarfod ac fel roedd yn gadael yr ystafell rhoddodd Mr Thomas lythyr i`r Clerc.

 Penderfynodd y Cadeirydd agor y llythyr a darganfod mai apel am gyfraniad tuag at gostau gostwng nenfwd ystafell y clwb snwcyr er mwyn arbed costau cynhesu`r adeilad oedd y cynnwys.

 Ar ol trafod y mater gyda`i chyd aelod a chan gydnabod pwysigrwydd y clwb snwcyr fel adnodd i ddod a gwahanol genedlaethau at ei gilydd o`r ardal i gyd-chwarae fe benderfynodd y Cadeirydd, gan ddilyn y Rheoliadau Ariannol fod y Cyngor yn cyfrannu £300 i`r Clwb Snwcyr tuag at y costau.