COFNODION

CYNGOR CYMUNED LLANIDAN

CYFARFOD MEDI 29ain, 2015

Y GANOLFAN, BRYNSIENCYN

Presennol

Ms Sandra Thomas (Cadeirydd), Mrs Lynn Hervouet, Cyngh. Mr Victor Hughes Cyngh. Mr H Eifion Jones, Dr Dyfed Roberts, Mr Arthur W Thomas

Ymddiheuriadau

Mr Mark Evans

Cydymdeimlo

Cydymdeimlodd y Cadeirydd ar ran y Cyngor â Dr Dyfed Roberts yn dilyn ei brofedigaeth o golli ei fam yn ddiweddar

Heddlu

Ar wahoddiad y Cyngor daeth PCSO Gwyn Rowlands o`r Tim Plismona Lleol i`r cyfarfod i drafod y sefyllfa blismona yn yr ardal.

Ymddiheurodd am fod ychydig funudau yn hwyr ond eglurodd mai dim ond un car oedd ar gael rhwng y tri swyddog sydd yn gwasanaethu`r ardal yma o`r Ynys.

Dywedodd fod y sefyllfa yn ardal Brynsiencyn yn weddol ddistaw ar hyn o bryd a gofynnodd os oedd unrhyw faterion penodol yn achosi pryder.

Holwyd os oedd `Gan Bwyll` yn dal i edrych ar gyflymder y ceir sydd yn mynd heibio Cartref Glanrhos am nad oeddent wedi eu gweld yno ers cryn amser. Dywedodd PCSO Rowlands y bydd yn cael gair gyda Mr Hinchcliffe o`r Adran Briffyrdd ynglŷn â`r mater.

Adroddwyd fod pobl yn dechrau parcio eu ceir ar Lon Uchaf unwaith eto gan atal rhai cerbydau mwy o faint sydd angen mynediad ee Loriau olew / ambiwlans acyyb rhag gallu mynd heibio.

Addawodd PCSO Rowlands y bydd yn cadw golwg ar y sefyllfa ac yn hysbysu`r perchnogion ynglŷn â`r broblem.

Mynegwyd pryder fod rhai pobl yn honni fod llanciau diarth yn cynnig cyffuriau am ddim i rai o bobl ifanc yr ardal. Dywedodd y swyddog y gall rhywun sydd yn gweld rhywbeth amheus ffonio`r Heddlu yn syth mewn modd cyfrinachol.

Diolchodd y Cadeirydd ar ran Y Cyngor i PCSO Rowlands am fynychu`r cyfarfod.

Pasiwyd fod y Clerc yn ysgrifennu at Arolygydd Guy Blackwell i fynegu pryder ar ran y Cyngor mai dim ond un car sydd ar gael i`r swyddogion ar gyfer ymateb i alwadau mewn ardal mor eang. C: Dr D Roberts E: Mr A Thomas yn eilio.

CAelodaeth o`r Cyngor

Am na dderbyniwyd ymateb i`r Ail Rybudd pasiwyd fod y Clerc yn holi os yw`n bosib ei ymestyn yn gyfreithiol

Cofnodion Cyfarfod 28/07/2015

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar Gorffennaf 28ain, 2015

C: Mr H Eifion Jones E: Dr Dyfed Roberts

Cyngor Cymuned – Balans yn y banc ar ddiwedd mis Medi, 2015

Cyfrif Cyfredol `Community` = £3,693.39

Cyfrif Cynilo `BMM` = £3,812.07

Biliau / Taliadau Allan

Derbyniwyd fod y Clerc wedi talu`r biliau canlynol:

£92.40 – Playsafety Ltd – Archwilio`r cae chwarae

£132.00 – Talu TWE ar gyflog y Clerc

Gyda Chaniatad y Cadeirydd:

£264.02 – Yswiriant adeilad Y Ganolfan ( Ychwanegu at yswiriant y Cyngor)

Taliadau I Fewn

£2,736.67 – Praesept mis Awst 2015

£540.16 – Ad-daliad TAW ar wariant y Cyngor (talwyd I gyfrif BMM y Cyngor)

Biliau

£400.00 – Cronfa Mynwent Eglwys Llanidan (2ail randaliad)

Bydd y Clerc yn talu`r 2ail randal ar Hydref 1af, 2015

Bin Baw Ci ger Plas Siencyn – Diffyg ymgynghori cyn ei symud

Derbyniwyd yr e-bost dyddiedig Gorffennaf 31ain, 2015 gan Mr Huw Jones yn datgan ei fod wedi derbyn eglurhad gan y gwasanaeth ynglŷn â`r penderfyniad i gael gwared o`r bin dan sylw.

Oherwydd yr angen i wneud toriadau cyllid gwerth £220K yn y gwasanaeth glanhau strydoedd roedd yn rhaid gweithredu ar fyr rybudd a phenderfynwyd cael gwared o 100 o finiau baw cwn ar draws yr Ynys gan gynnwys yr un yma ar y stryd ym Mrynsiencyn.

`Roedd yn cydnabod nad oedd ymgynghoriad ffurfiol wedi bod gyda`r Cyngor Cymuned ynghylch y mater yma a bydd yn trafod hyn ymhellach gyda`r adran o gofio`r hyn sydd yn ddisgwyliedig yn y siartr.

Field Street – Ffordd wedi pantio

Y Clerc i ofyn am ddiweddariad

AgeCymru Gwynedd a Mon – Cronfa JT Roberts – Panel Datblygu

Derbyniwyd e-bost gan Eleri Jones, AgeCymru yn cadarnhau y bydd yn dod draw i`r cyfarfod ar Hydref 27ain i gyflwyno ei Hadroddiad Cyllidol Blynyddol manwl

Eglas proposal to Llanidan Community Council

Deellïr fod cwmni eglas wedi cysylltu â chydweithio gyda Mr M Evans ac wedi bod yn brwsio`r maes bach gan ddefnyddio eu peiriant arbennig fel rhan o`r gwaith cynnal. Y Clerc i ysgrifennu at y cwmni i ddiolch iddynt am eu gwaith. C: Mr H Eifion Jones E: Mrs Lynn Hervouet

Adran Cynllunio – Penderfyniadau Cynllunio

Cais Rhif: 37C126C – Caniatad

Cais Rhif: 37C167F – Caniatad

Cais Rhif: 37C195 - Caniatad

Adran Briffyrdd

Llwybrau Cyhoeddus

Llwybr Rhif 20

Llwybr Rhif 13

Y Clerc i ofyn am ddiweddariad

Materion Ffyrdd - Stryd Fawr – Twll ar wyneb y ffordd

Deellïr fod y gwaith wedi ei wneud

Rheoliadau Sefydlog – Adolygu?

Ar argymhelliad y Cadeirydd penderfynwyd parhau ar y drefn bresennol

C: Mr H Eifion Jones E:Dr Dyfed Roberts

Asesiad Risg – Yswiriant Adeilad Y Ganolfan – Ychwanegu at Yswiriant Y Cyngor

Trefnwyd i ychwanegu yswiriant adeilad Y Ganolfan i yswiriant y Cyngor gyda chwmni `Zurich` pan fydd yn barod i`w adnewyddu ar Medi 9ed, 2015. Y ffi am eleni yw £264.02 a £353.00 am y ddwy flynedd ganlynol.

Cyn hyn Pwyllgor Y Ganolfan oedd yn gyfrifol am yswirio`r adeilad. Fodd bynnag, bydd y Pwyllgor yn talu`r costau yn ol i`r Cyngor yn ystod y flwyddyn

Llythyrau

Angharad Roberts - Disco

Derbyniwyd llythyr gan Angharad Roberts, Ysgrifennyddes `Brynsiencyn Children`s Carnival Fund`, yn apelio am gyfraniad at gynnal y disco ar Nosonweithiau Calan Gaeaf a`r Nadolig

Oherwydd fod y Cyngor yn gwerthfawrogi fod cymaint o blant yn mwynhau`r disco pasiwyd i gyfrannu £250.00 (fel â wnaethpwyd y llynedd)

C: Dr Dyfed Roberts E: Mr H Eifion Jones

LLythyrau – er gwybodaeth

Mae rhestr lawn o`r gohebiaethau / Llythyrau â dderbyniwyd yn agenda`r cyfarfod.

Swyddfa Archwilio Cymru - Trefniadau Archwilio Allanol – Newidiadau

Derbyniwyd llythyr gan Swyddfa Archwilio Cymru yn cadarnhau mai cwmni BDO LLP fydd yr Archwilydd penodedig ar ran yr Archwilydd Cyffredinol o 2015/16 - 2018/19 Manylion i ddilyn.

Y Ganolfan

Balans yn y Banc ar Medi 19eg, 2015

Cyfrif `Community` £1,178.08

Cyfrif `BMM` £113.26

Y Ganolfan – Les Newydd

Derbyniwyd e-bost gan y Gyfreithwraig yn datgan y bydd mewn cyswllt a ni unwaith y bydd y cais i gofrestru gyda`r Cofrestrfra Dir wedi ei chwblhau.

Yswiriant (Cynnwys acyyb) Y Ganolfan

Talwyd £356.28 i Tennyson Insurance

Ffenest y Porch wedi cracio

Mae`r ffenestr wedi ei mesur ac mae archeb wedi mynd am un newydd

Ail weirio y sustem goleuadau ar y llawr cyntaf ac ar y grisiau

Cafwyd cais gan Mr D Shone yn gofyn am ganiatad y Cyngor i edrych i fewn i`r posibilrwydd o wneud y gwaith uchod er mwyn ceisio arbed ynni oherwydd yn aml iawn, mae`r goleuadau yn cael ei gadael ymlaen ar y llawr cyntaf heb i neb sylwi.

Pasiwyd nad oedd dim gwrthwynebiad i wneud y gwaith os yw`r pris yn deg a`r arian ar gael

Unrhyw Fater Brys Arall ( Gyda Chaniatad y Cadeirydd)

Creu safle Parcio ar gyfer yr anabl y tu allan i adeilad Y Ganolfan

Derbyniwyd cwynion fod rhai gyrrwyr anabl yn methu a chael lle i barcio o flaen Y Ganolfan pan yn mynychu`r gweithgareddau yno oherwydd diffyg lle ac yn aml iawn yn gorfod mynd i`r maes parcio ger Y Groeslon. Pasiwyd fod y Cyngor yn edrych i fewn i`r posibilrwydd o gael safle arbennig i`r anabl wedi ei beintio ar y ffordd y tu allan i`r adeilad C: Dr D Robert E: Mr H EJones

Laptop i`r Clerc at ddefnydd y Cyngor/Ganolfan

Pasiwyd i dalu hyd at £350 am gyfrifiadur `laptop` ar gyfer gwneud gwaith y Cyngor

Nodwyd fod Pwyllgor Y Ganolfan yn barod i gyfrannu hyd at £150 am fod cyfran helaeth o`i waith yn ymwneud â`r Ganolfan C: Dr D Roberts E: Mr H E Jones