COFNODION

CYNGOR CYMUNED LLANIDAN  

CYFARFOD GORFFENNAF 28ain, 2015

Y GANOLFAN,  BRYNSIENCYN  

Presennol   

Ms Sandra Thomas (Cadeirydd),     Mr Mark Evans (Is-gadeirydd),  

Cyngh. Mr H Eifion Jones,       Dr Dyfed Roberts  

Ymddiheuriadau  

 

Mrs Lynn Hervouet, Mr Arthur Thomas, Cyngh. Mr Victor Hughes

 

Heddlu?  

 

Ni ddaeth aelod o`r Heddlu i`r cyfarfod. Y Clerc i estyn gwahoddiad i`r Heddlu ddod i`r cyfarfod ym mis Medi i gyflwyno diweddariad ar y sefyllfa blismona yn yr ardal

 

Aelodaeth o`r Cyngor  

 

Am na dderbyniodd yr Adran Etholiad unrhyw ymateb i`r Rhybudd Cyntaf derbyniwyd ail Rybudd Hysbysiad o Gyfethol i`w arddangos mewn mannau cyhoeddus o Gorffennaf 27ain tan Awst 14eg, 2015.  

 

Gosodwyd un yn Y Ganolfan ac un arall yn Swyddfa`r Post.  

 

Cofrestr Buddiannau  

 

Derbyniwyd e-bost gan Un Llais Cymru yn cadarnahu nad oes rhaid cwblhau Cofrestr Buddiannau os nad oes achos gan yr aelod i ddatgan diddordeb.

 

Cofnodion cyfarfod 30/06/2015  

 

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar Mehefin 30ain, 2015.

 

C: Mr H E Jones E: Mr M E Evans

 

Materion yn codi oddi wrth y cofnodion  

 

Taliadau Allan  

 

Derbyniwyd fod y Clerc wedi talu`r biliau canlynol:  

 

£2,256.26 - G J Roofing - Trwsio To`r Ganolfan

 

£43.40 - Michael E Jones - Anghenion Swyddfa  

 

£400 - Cronfa Mynwent Eglwys Llanidan

 

£425 - Mr M Evans - Torri Llwybrau Cyhoeddus  

 

Talwyd gyda chaniatad y Cadeirydd:

 

£210 - Hacker Young - Archwiliad Allanol o`r Cyfrifon

 

Cyngor Cymuned  - Balans yn y banc ar ddiwedd Gorffennaf, 2015

 

Cyfrif Cyfredol `Community`:   £1,973.15 (ar ol trosglwyddo £1.5k)

 

Cyfrif Cynilo `BMM`:              =    £3,271.91  

 

Biliau  

 

£92.40 - Playsafety Limited - Archwilio`r cae chwarae

 

Pasiwyd i dalu`r bil uchod.  

 

C: Dr D Roberts E: Mr M Evans                    

 

Bin Baw Ci ger Plas Siencyn -Diffyg Ymgynghori

 

Derbyniwyd e-bost gan Mr Huw Jones ar Gorffennaf 8ed yn cadarnhau ei fod yn ymgynghori gyda`r adran berthnasol i ymofyn eglurhad. Y Clerc i geisio am ddiweddariad gan Mr Jones

 

Field Street  - Ffordd wedi rhoi  

 

Penderfynwyd rhoi`r mater ar agenda`r cyfarfod nesaf ym mis Medi.

 

AgeCymru Gwynedd a Mon - Cronfa J T Roberts-Panel Datblygu

 

Pasiwyd i estyn gwahoddiad i Eleri Jones, AgeCymru i ddod draw ym mis Medi i gyflwyno ei Hadroddiad Cyllidol Blynyddol manwl.  

 

Derbyniwyd e-bost yn datgan y bydd i ffwrdd ar Medi 29ain ond fe fydd ar gael ar Hydref 27ain.     Penderfynwyd ei gwahodd i ddod i`r cyfarfod ym mis Hydref

 

Stad Bryn y Gelli - Tanc Nwy Flogas  

 

Derbyniwyd y llythyr gan Flogas oedd yn datgan eu bod nhw yn hapus gyda safon y gwaith a wnathpwyd ar y ffens.  

 

Eglas Proposal to Llanidan Community Council  

 

Penderfynwyd aros nes fydd cwmni eglas yn cysylltu gyda Mr Evans

 

Eglwys Llanidan  

 

Derbyniwyd llythyr gan Ysgrifennydd yr Eglwys yn diolch i`r Cyngor am gynyddu`r cyfraniad ar gyfer cynnal y fynwent i £800.

 

Adran Gynllunio  

 

Cais rhif: 37C167F: Cais llawn i newid defnydd capel ynghŷd â chreu mynedfa i gerbydau yn Capel Libanus, Brynsiencyn.  

 

Oherwydd fod yr Adran Gynllunio eisiau sylwadau gan y Cyngor Cymuned cyn Gorffennaf 22ain pasiwyd y cais ymlaen i sylw`r Cadeirydd ac fe benderfynodd nad oedd dim gwrthwynebiad.  

 

Penderfyniadau Cynllunio  

 

Cais rhif: 37LPA857A/CC - Cais i bennu os oes angen caniatad blaenorol ar gyfer codi sied amaethyddol ar gyfer storio bwyd anifeiliaid, gwair a peiriannau ar dir yn Y Fodol, Llanedwen - dim angen caniatad  

 

Cais rhif: 37C290/MIN - man newidiadau i gynllun tirlynio sydd wedi ei ganiatau yn flaenorol o dan caniatad cynllunio 37C29G/FR/ECON yn Halen Mon, Brynsiencyn  

 

         
  • caniatad      

     

 

Adran Briffyrdd

 

Llwybrau Cyhoeddus   

 

Derbyniwyd ymateb drwy e-bost gan Mr Arwel Evans ynglŷn â`r llwybrau isod:

 

Llwybr Rhif 20  

 

Cafwyd addewid y byddent yn delio gyda`r giat anhwylus ar y llwybr yma

 

Llwybr rhif 13  

 

Mae`r  perchennog wedi cael trwydded i osod tair giat  newydd ar y llwybr lle roedd y ffens trydan wedi ei osod ac mae`r gwaith wedi ei gwblhau. Byddent yn cael golwg ar y sefyllfa ger yr afon ac yn trefnu gwella`r arwyddion petai angen.   

 

Pasiwyd i roi`r materion ar agenda y cyfarfod nesaf

 

Materion Ffyrdd  

 

Derbyniwyd yr e-bost ynglyn a`r materion isod:

 

Lon Merllyn - Gwaith ar y draenau  

 

Cadarnhawyd fod y ffosydd wedi eu glanhau er mwyn draenio dwr arwynebol oddi ar y briffordd ac efallai y bydd raid i dirfeddiannwyr y caeau cyfagos lanhau y ffosydd ar eu tir yn ogystal os na fydd y dwr yn draenio i ffwrdd yn foddhaol.

 

Lon Uchaf / Ffordd Barras

 

Bydd Mr Dylan Hughes yn cael golwg ar y gwaith ar y safle yn y dyfodol agos a bydd y contractwyr yn gorfod dychwelyd yno i gwblhau`r gwaith os nad yw i`r safon ddisgwyliedig.

 

Archwiliad Allanol o Gyfrifon y Cyngor  

 

Derbyniwyd y Ffurflen Flynyddol yn ol gan Hacker Young ynghŷd â bil o £210 (yn cynnwys £35 TAW) am gwblhau yr archwiliad allanol. Talwyd y bil gyda chaniatad y Cadeirydd.  Cadarnhawyd fod Rhybudd o Ddiwedd yr Archwiliad a`r hawl i Archwilio`r Ffurflen Flynyddol wedi ei gosod mewn lle amlwg yn Y Ganolfan ers Gorffennaf 7ed, 2015

 

Arwyddwyd y Datganiad o Sicrhad o Rybudd Diwedd yr Archwiliad gan y Cadeirydd a bydd yn cael ei anfon yn ol at Hacker Young.

 

Archwiliad Blynyddol o`r Cae Chwarae - Asesiad Risg  

 

Yn dilyn trafodaeth fanwl ar gynnwys yr adroddiad  penderfynwyd cynllunio ar gyfer amnewid yr offer pren `multiplay`yn y cae chwarae ac yn y cyfamser i gadw golwg ar gyflwr y gwaith pren yn rheolaidd i sicrhau fod yr offer presennol yn ddiogel.  

 

Penderfynwyd disgwyl i gwmni `eglas` gysylltu â Mr Evans i drafod y gwaith ar y maes bach. Ar ol asesu`r risg daethpwyd i`r casgliad nad oedd angen gwneud gwaith ar frys, ond bydd rhaid cadw golwg ar gyflwr yr offer yn rheolaidd.

 

Y Ganolfan  

 

Balans yn y banc ar Gorffennaf 19ed, 2015  

 

Cyfrif `Community Account`   £1,316.14

 

Cyfrif `BMM`                           £113.26  

 

Y Ganolfan - Les Newydd  

 

Bu`r Cadeirydd a`r Clerc (ynghŷd â chyn aelod o`r Cyngor Cymuned, Mr Donald Thomas) yn cyfarfod a`r Gyfreithwraig ar y safle ar Gorffennaf 15ed i geisio sefydlu faint o`r tir sydd ym mherchnogaeth Y Cyngor Cymuned ac sydd wedi ei gofrestru. Bydd y Gyfreithwraig yn gwneud ymholiadau pellach gyda`r Gofrestfra Dir.  

 

Nodwyd fod y Clerc yn ddiolchgar i Mr Donald Thomas am ei gyfraniad.  

 

Ffenest y porch wedi cracio

 

Mae`r ffenest wedi ei mesur ac mae archeb wedi mynd am un newydd  

 

Yswiriant Adeilad Y Ganolfan - adnewyddu

 

Rhoddwyd caniatad i`r Clerc drefnu yswiriant am adeilad y neuadd pan ddaw`r amser i`w adnewyddu am y flwyddyn nesaf ym mis Awst gyda`r hawl i`w ychwanegu at yswiriant y Cyngor os bydd yn rhatach i wneud hynny. Bydd y Clerc yn cysylltu gyda`r Cadeirydd cyn gweithredu..

 

Bydd rhaid i`r Ganolfan dalu yn ol am yswirio`r adeilad ac yswirio ar gyfer `public liability` a `contents` arwahan.

 

Llythyrau

 

Peilonau ar draws Ynys Môn  

 

E-bost + Ffurflen i`w lawrlwytho  

 

Derbyniwyd er gwybodaeth

 

Gohebiaethau a dderbyniwyd er gwybodaeth  

 

Rhestrir y gohebiaethau a dderbyniwyd er gwybodaeth yn llawn yn agenda`r cyfarfod

 

Unrhyw Fater Brys Arall ( Gyda chaniatad y Cadeirydd )   

 

Stryd Fawr - Twll ar wyneb y ffordd  

 

Adroddwyd fod twll wedi ymddangos ynghanol y briffordd ar y tro ger Irby Place.  

 

Y clerc i hysbysu`r Adran Briffyrdd  

 

Cae Chwarae - Taflu Ysbwriel  

 

Ymddengys nad yw`r broblem yma wedi mynd i ffwrdd oherwydd fod bagiad o ysbwriel wedi ei daflu yn yr un lle unwaith eto. Gwirfoddolodd Mr Evans i`w daflu i`r bin yn y cae chwarae. Cytunwyd fod yr aelodau yn cadw llygaid ar y safle yn y gobaith o ddal y rhai sydd yn gyfrifol am y drosedd.