COFNODION

CYNGOR CYMUNED LLANIDAN  

CYFARFOD MEHEFIN 30ain, 2015

Y GANOLFAN,  BRYNSIENCYN 

Presennol   

 

Ms Sandra Thomas (Cadeirydd), Mr Mark Evans (Is-gadeirydd), Lynn Hervouet, Cyngh. Mr H Eifion Jones, Cyngh. Mr Victor Hughes,  Mr Arthur W Thomas

 

Ymddiheuriadau  

 

Dr Dyfed Roberts  

 

Heddlu?

 

Ni ddaeth aelod o`r Heddlu i`r cyfarfod heno  

 

Aelodaeth o`r Cyngor -Llythyrau (e-bost)  

 

Derbyniwyd llythyrau mewn ffurf e-bost gan Mr Des Morgan (ar Ebrill 29ain) a Mr Ron Mummery (ar Mehefin 4ydd) yn cadarnhau eu penderfyniad, ar ol dwys ystyriaeth, i ymddiswyddo am resymau personol a iechyd.  

 

Ar gais y Cadeirydd bydd y Clerc, ar ran y Cyngor, yn ysgrifennu at y ddau i ddiolch iddynt am eu cyfraniad a`u cefnogaeth dros y blynyddoedd ac i ddymuno yn dda iddynt yn y dyfodol.

 

Cofrestr Buddiannau  

 

Dosbarthwyd copiau o`r ffurflenni i`r aelodau i`w cwblhau

 

Cofnodion cyfarfod 28/04/2015  

 

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar Ebrill 28ain, 2015.

 

C: Mr H E Jones   E: Mr A W Thomas  

 

Cyfarfod mis Mai  

 

Ni chynhaliwyd cyfarfod ar Mai 26ain am nad oedd digon o aelodau yn bresennol

 

Materion yn codi oddi wrth y cofnodion  

 

Taliadau Allan  

 

Derbyniwyd fod y Clerc wedi talu`r biliau canlynol:  

 

£641.52 - Zurich - Yswiriant y Cyngor

 

Gyda chaniatad y Cadeirydd:

 

£220.00 - Mark Evans - Clirio rwbel acyyb wedi ei daflu yn y cae chwarae

 

£132.00 - Swyddfa`r Post Cyf - TWE ar gyflog y Clerc  

 

£528.00 - Cyflog y Clerc - (Debyd uniongyrchol ar ddiwedd mis Mehefin)  

 

Cyngor Cymuned  - Balans yn y banc ar Mehefin 30ain, 2015

 

Cyfrif Cyfredol `Community`:   £3,747.81  

 

Cyfrif Cynilo `BMM`:              =    £4,771.08  

 

Biliau  

 

£2,256.26 - GJ Roofing - Trwsio to Y Ganolfan (yn cynnwys £376.04 TAW)

 

£43.40 - Michael E Jones - Anghenion Swyddfa (tud 43 Llyfr Du)

 

Pasiwyd i dalu`r biliau uchod. C: Mr H E Jones    E: Mr A W Thomas

 

Taliadau i Fewn  

 

£59.99 - Scottish Power Wayleave  

 

Archwilio Cyfrifon 2014-15  

 

Cwblhawyd yr archwiliad mewnol a derbyniwyd cadarnhad gan Mr J Roberts fod popeth yn gywir. Arwyddwyd y Ffurflen Flynyddol ar ran y Cyngor gan y Cadeirydd ar Mai 29ain, 2015

 

Field Street  - Ffordd wedi rhoi  

 

Penderfynwyd rhoi`r mater ar agenda mis nesaf

 


 

 

Bin Baw Ci ar Goll ger Plas Siencyn  

 

Derbyniwyd y llythyr yn egluro pam symudwyd y bin oddi ar y safle, ond pasiwyd fod y Clerc yn ysgrifennu at Mr Huw Jones yn Adran y Prifweithredwr i gwyno am y diffyg ymgynghoriad gyda`r Cyngor Cymuned cyn gweithredu.

 

AgeCymru Gwynedd a Mon - Cronfa J T Roberts-Panel Datblygu

 

Mynychwyd y cyfarfod ar ran y Cyngor gan y Cadeirydd  a`r Is-gadeirydd.  

 

Adroddwyd fod Age Cymru yn edrych ar ostwng y  ffi am eu gwasanaeth i`r Cyngor.  

 

Mae Cylch y Bryn wedi cytuno i dalu`r rhent i`r Ganolfan o hyn ymlaen.  

 

Mae gormod o gostau yn ymwneud a`r tripiau yn y bws mini am nad oes digon yn ei defnyddio. Bydd rhaid ail edrych ar hyn.  

 

Pasiwyd i estyn gwahoddiad i Eleri Jones, AgeCymru i ddod draw ym mis Medi i gyflwyno ei Hadroddiad Cyllidol Blynyddol manwl.  

 

Diolchwyd i `r Cadeirydd a`r Is-gadeirydd am fynychu`r cyfarfod ac am eu hadroddiad.

 

Stad Bryn y Gelli - Tanc Nwy Flogas  

 

Deellir fod Flogas wedi trefnu i gontractwyr wneud y gwaith o ffensio o amgylch y safle. Erbyn hyn mae`r gwaith wedi ei wneud.  

 

Fodd bynnag, ar ol derbyn cwynion am safon y gwaith gorffenedig gan y trigolion lleol, pasiodd y Cyngor fod y Clerc yn hysbysu cwmniau Pennaf a Flogas o hyn, ac i ofyn iddynt am eu barn.

 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd - Adnau - Sylwadau  

 

Wedi cwblhau`r Arfarniad Cynaladwyedd ac wedi ei hanfon yn ol i`r Adran uchod  

 

Torri`r Llwybrau Cyhoeddus - Ystyried Tendrau  

 

Un cynnig yn unig a dderbyniwyd. Pasiwyd y mater ymlaen i sylw`r Cadeirydd a penderfynwyd derbyn y pris o £425 gan Mr M Evans. Bydd rhaid cwblhau`r gwaith cyn diwedd mis Mehefin.  

 

……………..

 

Nodwyd fod Mr M Evans yn datgan diddordeb

 

Derbyniwyd bil gan Mr M Evans am y gwaith a phasiwyd i`w dalu unwaith y bydd Mr Thomas yn cadarnhau i`r Cadeirydd fod y gwaith wedi ei wneud i`r safon briodol.

 

C: Mr H E Jones     C: Mr A W Thomas

 

Ffordd Barras - Tyllau ar wyneb y ffordd  

 

Adroddwyd fod y gwaith wedi ei wneud

 

Cais Rhif: 37C167G/LB

 

Cais am ganiatad Adeilad Rhestredig ar gyfer newid defnydd o gapel i annedd ynghyd a chreu mynedfa i gerbydau yn Capel Libanus, Brynsiencyn

 

Am na chynhaliwyd cyfarfod ym mis Mai pasiwyd y cais ymlaen i sylw`r Cadeirydd (29/5/15) - dim sylwadau ar y cais.

 

Cais Rhif: 37C126C  

 

Cais llawn i ddymchwel adeiladau presennol a chodi adeilad amaethyddol i gadw gwellt a pheiriannau ynghŷd â newidiadau i`r bloc stablau yn Llys Lew Farm, Brynsiencyn.  

 

Pasiwyd fod dim gwrthwynebiad  

 

Cais Cynllunio rhif: 37C195  

 

Cais llawn ar gyfer dymchwel adeilad ammaethyddol presennol ynghŷd â chodi adeilad amaethyddol newydd yn Bryn Llwyd, Brynsiencyn  

 

Pasiwyd fod dim gwrthwynebiad

 

Adran Gynllunio - Penderfyniadau

 

37C96E: Cais llawn i addasu ag ehangu`r annedd, newid adeilad allanol i annedd, creu `manege` ynghŷd â gosod tanc septic yn Ysgubor Fawr, Llanedwen: Caniatad  

 

37C163A: Cais llawn ar gyfer codi annedd ynghŷd â chreu mynedfa i gerbydau ar dir ger Aur y Wawr, Brynsiencyn - Caniatad  

 

37C193 Cais llawn i newid defnydd adeilad allanol i 2 lety gwyliau ynghŷd â gosod paced trin carffosiaeth yn Tre Dryw, Brynsiencyn - Caniatad  

 

37C194: Cais llawn am addasu ag ehangu yn Penbryn Goch, Llanedwen - Caniatad  

 

37C96F/SCR: Barn Sgrinio ar gyfer newid defnydd adeilad allanol i annedd yn Ysgubor Fawr, Llanedwen: Dim angen asesiad  

 

Ysgol Brynsiencyn - Dogfen Ymgynghori Statudol Mehefin 22 - Awst 2 2015  

 

Yn dilyn trafodaeth pasiwyd yn unfrydol fod y Cyngor yn teimlo`n gryf fod eisiau cadw`r ysgol ym Mrynsiencyn. Ar ol ystyried yr opsiynnau sydd ar gael erbyn hyn mae`r Cyngor yn ffafrio`r opsiwn o ffederaleiddio gyda ysgol arall.  

 

Y Clerc i ysgrifennu at y Panel i gadarnhau cynnwys y llythyr blaenorol gan y Cyngor Cymuned ac i gefnogi`r opsiwn o ffederaleiddio gyda ysgol arall.

 

C: Mr M Evans   E: Mrs L Hervouet

 

Llythyrau  

 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Mon  

 

         
  • Drafft ymgynghorol y Cynllun Adnau     2011-2026 - Effaith ar yr Iaith Gymraeg

     

 

Llythyr ar y cyd gan Cylch yr Iaith, Dyfodol i`r Iaith, Canolfan Hanes Gwyrfai a Chymdeithas yr Iaith Gymraeg yn gofyn am i`r Cyngor ystyried y cynnwys a chefnogi eu gofynion. (wedi anfon fersiwn electroneg i bawb efo cyfrifiadur)

 

Derbyniwyd y llythyr a nodwyd y cynnwys

 

Eglas Proposal to Llanidan Community Council  

 

Nodwyd fod Mr Evans yn datgan diddordeb.

 

Derbyniwyd e-bost gan gwmni Eglas yn datgan ei fod yn awyddus i greu cyswllt gyda`r Cyngor Cymuned i ddarganfod ffordd o greu partneriaeth gyda`r gymuned. Mae`n awgrymu nifer o wahanol ffyrdd y gall wneud hyn gan gynnwys: darparu peiriannau a gweithio gyda gwirfoddolwyr / gwneud gwaith gwirfoddol acyyb.

 

Yn dilyn trafodaeth pasiwyd i ofyn iddo archwilio`r maes bach, rheoli`r chwyn a chribinio`r wyneb yn union fel mae`n gynnig yn 2.2 ar ei restr.  

 

Bydd yn cysylltu â Mr Evans i drafod y ffordd ymlaen.

 

Eglwys Llanidan  - Cynnal a chadw`r fynwent  

 

Derbyniwyd llythyr gan Mrs I Hatton, Ysgrifennyddes Eglwys Llanidan yn gofyn am gyfraniad ariannol gan y Cyngor tuag at gynnal y fynwent. Pasiwyd i gyfrannu £800 am y flwyddyn 2015 gyda £400 yn cael ei dalu yn syth a`r gweddill ym mis Medi.

 

C: Mr H E Jones    E: Mr A W Thomas

 

Un Llais Cymru  

 

E-bost yn gofyn am gydweithrediad i wrthwynebu cynllun y `National Grid` i osod y peilonau newydd ar y tir yn lle o dan y mor.  

 

Derbyniwyd y llythyr a nodwyd y cynnwys.

 

Y Ganolfan  

 

- Balans yn y banc ar Mehefin 19ed, 2015  

 

Cyfrif `Community Account`   £1271.94

 

Cyfrif `BMM`                           £113.26  

 

Y Ganolfan - Les Newydd  

 

Arwyddwyd y les ar ran y landlord (Cyngor Cymuned Llanidan) gan y Cadeirydd a gan Mr Dave Shone ar ran pwyllgor Y Ganolfan. Gorfu i`r clerc fynd i`r banc i nol dogfennau perthnasol am fod y gyfreithwraig eu hangen ar gyfer y `Gofrestfra Dir` Derbyniwyd e-bost gan y Gyfreithwraig oedd yn argymell yn gryf fod y Cyngor yn gwneud cais am`voluntary registration` o`r Ganolfan er mwyn sicrhau fod y terfynnau yn hollol glir fel na fydd yn bosib i neb arall geisio gwneud cais i gofrestru`r tir sydd yn eiddo i`r Ganolfan.  

 

`Roedd yn barod i wneud hyn am £100 +TAW. Bydd ffi i`w dalu i`r Gofrestfra Dir yn ddibynnol ar werth yr eiddo.

 

Yn ogystal derbyniwyd llythyr yn amgae cynllun gan y Gofrestfra Dir oedd yn dangos mai dim ond darn bach o estyniad Y Ganolfan oedd wedi ei gofrestru, ac `roedd angen amlinellu ar gopi o`r cynllun yn union lle`r oedd terfynnau`r eiddo.  

 

Yn dilyn trafodaeth pasiwyd fod y clerc yn hysbysu`r gyfreithwraig fod y Cyngor yn derbyn ei phris ac iddi gofrestru`r Ganolfan.  

 

Penderfynwyd mai amcangyfrif o werth Y Ganolfan oedd £150,000.  

 

Am fod ansicrwydd ynglŷn â lle yn union mae`r terfynnau penderfynwyd derbyn ei

 

chynnig i gyfarfod a`r Cyngor ar y safle ar adeg cyfleus i gadarnhau`r terfyn.

 

Y Ganolfan - Problemau  gyda`r `boiler`   

 

Yn ddiweddar rhaid oedd gwario cyfanswm o £426 ar y boiler er mwyn cydymffurfio a gofynion iechyd a diogelwch presennol.  

 

Gwaith Trydan

 

Mr Bastable wedi gosod `emergency lighting` yn y gegin a newid bulbiau - £300  

 

Ffenest y porch wedi cracio

 

Dave Shone wedi trefnu i rywun ddod yna i fesur y ffenest

 

Gohebiaethau a dderbyniwyd er gwybodaeth  

 

Rhestrir y gohebiaethau a dderbyniwyd er gwybodaeth yn agenda`r cyfarfod

 

Unrhyw Fater Brys Arall ( Gyda chaniatad y Cadeirydd )  

 

Adran Briffyrdd

 

Llwybrau Cyhoeddus   

 

Adroddodd Mr Evans fod y canlynol angen sylw:

 

Llwybr Rhif 20

 

Mae angen tyllu o amgylch y giat sydd wedi ei lleoli rhwng Bryn Llwyd a`r Giat Strawberries er mwyn hwylyso`r gwaith o`i hagor a chau.

 

Llwybr rhif 13  

 

Wrth gerdded o Brynsiencyn am Tre Ifan ac ar ol mynd dros y bont (sydd yn edrych yn wych ar hyn o bryd) ger Tre Ifan mae ffens drydan wedi ei gosod gan y perchennog. Mae`n debyg ei bod yn anodd darganfod ffordd o amgylch y ffens heb fynd i grwydro a chwilio.  

 

Yn dilyn trafodaeth pasiwyd fod y Clerc yn hysbysu`r adran berthnasol i ofyn iddynt edrych i fewn i`r mater a trefnu fod y gwaith angenrheidiol yn cael ei wneud.

 

C: Mr M Evans   E: Mr A W Thomas  

 

Lon Merllyn - Gwaith ar y draenau  

 

Mae contractwyr wedi bod yn agor ffosydd ar ochr y ffordd yn yr ardal yn ddiweddar a phasiwyd i`r Clerc ofyn beth yw diben y gwaith am nad oes lle amlwg i`r dwr fydd yn cronni yno i fynd oddi yno.  

 

Lon Uchaf / Ffordd Barras

 

Mynegwyd pryder am safon y gwaith gan y contractwyr sydd wedi bod yn torri gordyfiant ar ochr Lon Uchaf ac o gwmpas yr ardal.  

 

Mae angen torri`r tyfiant sydd yn dod drosodd i Ffordd Barras ar y darn isaf o`r ffordd yma yn enwedig o gofio fod llawer o fysiau acyyb yn defnyddio`r ffordd i gyrraedd y tri atyniad sydd ar lan y Fenai. Pasiwyd fod y Clerc yn hysbysu`r adran ynghylch y materion yma.