COFNODION

CYNGOR CYMUNED LLANIDAN

CYFARFOD EBRILL 28ain, 2015

Y GANOLFAN,  BRYNSIENCYN

 

Presennol  

Ms Sandra Thomas (Cadeirydd), Mr Mark Evans (Is-gadeirydd), Mrs Lynn Hervouet, Cyngh. Mr H Eifion Jones, Mr Ron Mummery, Dr Dyfed Roberts,Mr Arthur Thomas

Ymddiheuriadau

Cyngh, Mr Victor Hughes, Mr Des Morgan

Heddlu?

Ni ddaeth aelod o`r Heddlu i`r cyfarfod heno

Cofnodion cyfarfod 31/03/2015

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar Mawrth 31ain, 2015.

C: Mr A W Thomas E: Mr H E Jones

Materion yn codi oddi wrth y cofnodion

Taliadau Allan

Derbyniwyd fod y Clerc wedi talu`r biliau canlynol:

£140.71- Mrs JacquilenePittaway - Bil am y coed i`w plannu

£499.99- Egin Cyf - sefydlu gwefan

Cyngor Cymuned  - Balans yn y banc ar Ebrill24ain, 2014

Cyfrif Cyfredol `Community`:  = £5,269.33

Cyfrif Cynilo `BMM`:              = £4,771.08

Taliadau i Fewn

£2,736.66 - Praesept 1af

Taflu rwbel yn y Cae Chwarae  - Gwaith clirio a thacluso

Bydd angen disgrifiad ysgrifenedig o`r gwaith syddyn adlewyrchu`r cytundeb gwreiddiol gan Mr M Evans. Y Cadeirydd i hysbysu`r Clerc pan fydd y gwaith wedi ei gwblhau yn unol a`r cytundeb.

Cais Cynllunio

Cais Rhif: 37C96F/SCR - Barn Sgrinio ar gyfernewid defnydd adeilad allanol i annedd yn ysgubor Fawr, Llanedwen------Er gwybodaeth yn unig

Bin Baw Ci     

Yn dilyn ei ymweliad a`r cae chwarae roedd Mr Rhodes o`r farn fod yna ddigon o finiau yng nghyffiniau`r cae ar gyfer baw cwn oherwydd fod hawl gan y cyhoedd i ddefnyddio`r biniau cyffredin erbyn hyn ac `roedd wedi gosod sticeri ar y biniau i`w hatgoffa o hynny. Nid oedd Mr Rhodes yn argyhoeddiedig fod angen bin ger y llwybr i`r cae chwarae a ph`run bynnag, cyfrifoldeb y Cyngor Cymuned fase talu amdano.

Bin Baw Ci ar Goll ger Plas Siencyn

Cafwyd adroddiad fod bin baw ci oedd yn arfer bod ar bolyn ger Plas Siencyn wedi diflannu. Cysylltwyd a Mr Rhodes a derbyniwyd e-bost ganddo yn egluro fod y Cyngor yn tynnu biniau o ardaloedd lle nad ydynt yn cael llawer o ddefnydd neu lle mae`r biniau yn cael eu camddefnyddio. Efallai mai dyma`r rheswm am ddiflaniad y bin yma. Yn dilyn trafodaeth pasiwyd fod y Clerc yn gofyn i Mr Rhodes am eglurhad mwy manwl ac i fynegi siom nad oedd y Cyngor wedi trafod y mater gyda`r Cyngor Cymuned yn gyntaf. C: Dr DRoberts, E: Mrs L Hervouet

Adran Briffyrdd - Ffordd Barras - Arwydd`Ysgol`

Deëllir fod y gwaith wedi ei gwblhau erbyn hyn

 

Field Street 

Derbyniwyd e-bost gan Mr Dewi Williams  ar Ebrill13eg yn cadarnhau y bydd y Gang Gymunedol yn atgyweirio`r ffordd o fewn 2 neu 3 wythnos. Penderfynwyd rhoi y mater ar agenda mis nesaf.

A4080 - Arwydd lliw brown wedi ei blygu

Derbyniwyd e-bost gan Mr Dylan Hughes yn cadarnhau fod arwydd newydd wedi ei osod erbyn hyn.

AgeCymru Gwynedd a Mon - Cronfa J TRoberts-Panel Datblygu

Cadarnhawyd y bydd y Cadeirydd a`r Is-gadeirydd yn mynychu`r cyfarfod o`r Panel Datblygu gyda AgeCymru ar Mai 20ed, 2015

Stad Bryn y Gelli - Tanc Nwy Flogas

Derbyniwyd e-bost gan Mr David Lewis (Pennaf) yn datgan ei fod wedi cael addewid gan gwmni `Flogas` y bydd y mater yn derbyn eu sylw rhag blaen. Fodd bynnag, nid oes dim wedi digwydd yno hyd yma ac mae`r rhieni yn dal i boeni am ddiogelwch ysafle. Y Clerc i ofyn am ddiweddariad gan Mr Lewis gan bwysleisio`r pryder am ddiogelwch. C: Mr H E Jones  E: Dr D Roberts

Llythyrau - Archwilio Cyfrifon 2014-15

Derbyniwyd llythyr gan Hacker Young yn cynnwys dogfennau ar gyfer Archwiliad 2014 / 2015. Dosbarthwyd copi o`r cyfrifon i bob aelod.

Bydd y Clerc yn mynd a`r dogfennau i Langefni i`w harchwilio ar Mai 5ed

Llythyrau - Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd- Adnau - Sylwadau

Wedi derbyn llythyr gan yr Adran Gynllunio yn datgan y bydd rhaid darparu Arfarniad Cynaladwyedd (Sustainability Appraisal). Bu`r clerc yn Llangefni i gyfarfod ag un o`r swyddogion i dderbyn mwy o wybodaeth ynglyn a`r broses.

Yswiriant y Cyngor / Asesiad Risg

Derbyniwyd dyfynbrisiau gan gwmniau AON a Zurich.

Yn dilyn trafodaeth ac ar ol asesu`r risg pasiwydi dderbyn y pris o £641.52  (bob blwyddyn am 3 mlynedd) gan gwmni`Zurich` C: Dr D Roberts E: Mr A W Thomas

Sefydlu gwefan i`r Cyngor

Mae`r safle yn `fyw` erbyn hyn ar brynsiencyn.org

Y Ganolfan - Balans yn y banc ar Ebrill19ed, 2015

Cyfrif `Community Account`   £1,890.76

Cyfrif `BMM`                          £113.26

Y Ganolfan - Les Newydd

Derbyniwyd e-bost gan y Gyfreithwraig yn gofyn i`r Cyngor a Phwyllgor Y Ganolfan gadarnhau fod ei chopi drafft  yn dderbyniol cyn iddi symyd ymlaen i gwblhau`r broses. Derbyniwyd fod pob dim yn iawn. C: Mr H E Jones E: Mr R Mummery

Y Ganolfan - Problem gyda`r `boiler`

Yn dilyn archwiliad diogelwch o`r sustem nwy nid oedd y peiriannydd yn fodlon rhoi tystysgrif allan oherwydd fod problem gyda`r boiler ac mae wedi ei droi i ffwrdd.

Torri`r Llwybrau Cyhoeddus

Dosbarthwyd copiau o`r hysbyseb i`w harddangos yn Y Ganolfan ac yn Swyddfa`r Post. Hefyd bydd yn cael ei gynnwys ar ywefan. Y dyddiad cau fydd 22/05/15

Gohebiaethau a dderbyniwyd er gwybodaeth

Rhestrir y gohebiaethau a dderbyniwyd er gwybodaeth yn llawn yn agenda`r cyfarfod.

Unrhyw Fater Arall ( Gyda chaniatad yCadeirydd )

Ffordd Barras - Tyllau ar wyneb y ffordd

Adroddwyd fod tyllau wedi ymddangos ar wyneb yffordd y tu allan i Erw Goch a ger y mynediad i Fferm Cefn Arthen. Y Clerc i hysbysu`r adran berthnasol.

C: Mr M Evans E: Mr R Mummery