COFNODION

CYNGOR CYMUNED LLANIDAN

CYFARFOD Mawrth 31ain, 2015

Y GANOLFAN,  BRYNSIENCYN

Presennol  

Mrs Lynn  Hervouet, Cyngh. H Eifion Jones,  Mr Ron Mummery, Mr Arthur WThomas,   Mrs Jacquilene Pittaway,

Ymddiheuriadau

Dr Dyfed Roberts,  Mr Des Morgan, Mr Mark Evans, Ms Sandra Thomas

Cadeirydd - Croeso

Cadeirwyd ycyfarfod gan Mr H Eifion Jones yn absenoldeb y Cadeirydd a`rIs-gadeirydd.

Diolchodd yCadeirydd i bawb am fynychu`r cyfarfod. Ar ran y Cyngor mynegoddgydymdeimlad â Mr Arthur Thomas yn dilyn ei brofedigaeth ynddiweddar.

Heddlu

Bu PCSO Caitlin McGonigle yn y diwrnod agored ganCylch y Bryn a manteisiodd ar y cyfle i ddosbarthu cardiau cyswllti`r rhai oedd yn bresennol.

Jaquilene Pittaway - Plannu coed?

Daeth Mrs Pittaway i`r cyfarfod gyda chynllun iblannu coed o gwmpas y pentref ac `roedd am i`r Cyngor gadarnhau addasrwydd y safleoedd dan sylw.

Cytunwyd ar bedwar safle oedd yn dderbyniol.Diolchodd y Cadeirydd iddi am ei gwaith caled yn gwneud y pentref ynfwy deniadol drwy blannu coed a blodau.

Cafwyd bil o £140.71 am y planhigion abrynwyd ganddi hyd yma.

Pasiwyd i dalu`r bil. C: Mr A Thomas, E: Mrs L Hervouet.

Y Ganolfan - Les Newydd

Yn dilyn trafodaeth cytunwyd ar les newydd am 25 mlynedd gyda chynrychiolydd Pwyllgor Y Ganolfan. Cytunwyd fod YGanolfan yn talu £1 o Peppercorn Rent y flwyddyn i`r Cyngor Cymuned. Bydd y Clerc yn cysylltu gyda`r Gyfreithwraig i gwblhau`r broses.

C: Mr R Mummery,  E: Mrs L Hervouet yn eilio

Cofnodion

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar Chwefror 24ain, 2015.

C: Mr A WThomas E: Mr R T Mummery

Materion yn codi oddi wrth y cofnodion

Taliadau Allan

Derbyniwyd fod y Clerc wedi talu`r biliau canlynol:

£63.00 - J D Roberts, CPFA, am ArchwiliadMewnol 2013/2014  

£300 - Casglu Ysbwriel 2014 / 2015

£131 - Tal aelodaeth Un Llais Cymru am2015

£50.00 - Cyfraniad i Papur Menai

£100.00 - Cyfraniadau o £25 yr un i Ty Gobaith, CHICS, Gofal Canser Macmillan a Bopath Cymru

£528 - Cyflog y Clerc (Archeb Rheolaidd)

£132 - Siec i Swyddfa`r Post -talu TWE argyflog y Clerc

Cyngor Cymuned  - Balans yn y banc ar Mawrth31ain, 2015

Cyfrif Cyfredol `Community`:  = £2,532.67

Cyfrif Cynilo `BMM`:              = £4,771.08

Taliadau i Fewn

£200 - Grant gan grwp Cynefin i Mrs Pittaway ar gyfer plannu blodau

£500 - Cyfraniad tuag at y gost o drwsioto`r Ganolfan gan `Brynsiencyn Agewell`

Cae Chwarae - Cynnal a chadw`r  Maes Bach -Teils yn rhydd / Prisiau

Ni dderbyniwyd prisiau

Sefydlu Gwefan i`r Cyngor

Roedd Mr D Roberts wedi creu safle we ddrafft ac wedi cael ymateb ffafriol gan y Cyngor. Pasiwyd i dalu`r bil o £499.99 yn cynnwys TAW o £83.33 am ei waith.

C: Mr R Mummery E: Mr A W Thomas

Taflu rwbel yn y Cae Chwarae 

Derbyniwyd e-bost gan Mr Evans yn cadarnhau mai £220 fydd y pris am wneud y gwaith tacluso yn y cae chwarae. Derbyniwyd y pris mewn egwyddor ond bydd rhaid cael mwy o wybodaeth ysgrifenedig ynglŷn â`r manylion cyn cytuno iddo symud ymlaen. C:Mr R Mummery, E: Mr A W Thomas.

Papur Menai

Derbyniwyd llythyrau o ddiolch/derbynebau  am gyfraniadau`r Cyngor gan:

Papur Menai, Bopath - Canolfan Therapi Plant Cymru, Macmillan Cancer Care.

CSYM - Adran Cynllunio

Penderfyniadau

Cais rhif: 37C102D - Caniatad

Cais rhif: 37C78C   -  Caniatad

Cais Cynllunio

Cais Rhif: 37C163A  (Diwygiedig) - Cais llawnar gyfer codi annedd ynghŷd â chreu mynedfa i gerbydau ar dir gerAur y Wawr, Lon Uchaf, Brynsiencyn

Nid oedd gan y Cyngor unrhyw sylw i wneud ynglŷn â`r cais.

Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd Gwynedd a Mon- Y Cynllun Adnau 2015

Anfonwyd llythyr yn cynnwys sylwadau`r Cyngor ar y mater

Baw Ci

Derbyniwyd galwad ffôn gan Mr Barry Owen yn datgan fod y warden wedi gosod tri arwydd yn rhybuddio pobl ei fod yn drosedd i ganiatau eu cwn i faeddu. Yn ogystal bydd y warden cwn yn ymweld a`r ardal yn rheolaidd

Bin Baw Ci

Ni dderbyniwyd ymateb gan yr Adran Wastraff hyd yma. Penderfynwyd rhoi`r mater ar agenda cyfarfod mis nesaf.

Rhwng Lon Merllyn a Lon Uchaf - Rwbel wediei daflu yn anghyfreithlon

Deëllir fod yr Adran Gwastraff wedi trefnu fod y rwbel wedi ei glirio erbyn hyn

Adran Briffyrdd

Ffordd Barras - Arwydd `Ysgol`

Bydd yr Arolygydd Mr Vernon Evans yn archwilio`r safle ac yn cymryd camau gorfodaeth yn erbyn y tirfeddianwr i dorri`r gangen dan sylw.

Penderfynwyd rhoi y mater ar agenda mis nesaf

A4080 - Arwydd lliw brown wedi ei blygu

Derbyniwyd cadarnhad y bydd Mr Dylan Hughes yn delio gyda`r mater ac yn adrodd yn ol. Y Clerc i anfon neges atgoffa ato.

Llythyrau

Archwilio Cyfrifon 2014-15

Derbyniwyd llythyr gan Mr J D Roberts  yn cadarnhau y bydd angen cael y dogfennau perthnasol ar gyfer yr Archwiliad yn Llangefni ar Mai 5ed , 2015

AgeCymru Gwynedd a Mon - Cronfa J T Roberts

Derbyniwyd e-bost gan AgeCymru yn gofyn am ddyddiadau cyfleus ym mis Mai ar gyfer cyfarfod o`r Panel Datblygu. Bydd y Swyddogion o AgeCymru ar gael ar Mai 13eg neu`r 20ed. Bydd yClerc yn cysylltu gyda`r Cadeirydd a`r Is-gadeirydd i drefnu dyddiad cyfleus.

Gohebiaethau a dderbyniwyd er gwybodaeth

Rhestrir y gohebiaethau a dderbyniwyd er gwybodaeth yn agenda`r cyfarfod.

Y Ganolfan

Balans yn y banc ar Mawrth 19ed, 2015

Cyfrif `Community Account`   £2,080.76

Cyfrif `BMM`                          £113.26

Unrhyw Fater Brys Arall (Gyda chaniatad yCadeirydd)

Adran Briffyrdd

Field Street 

Derbyniwyd cwyn fod craciau a phant wedi ymddangosyn y ffordd y tu allan i rhif 1 Field Street. Honwyd fod y difrod wedi ei achosi gan beiriant trwm y contractwyr sydd yn atgyweirio`r tai yno. Pasiwyd fod y Clerc yn ysgrifennu at Mr Dewi Williams, Adran Briffyrdd (copi: Mrs Shan Williams, Adran Tai) i ddwyn y mater i`w sylw.    C: Mr R Mummery, E: Mrs L Hervouet.

Stad Bryn y Gelli - Tanc Nwy Flogas

Derbyniwyd cwynion fod plant bach yn chwarae uwchben y storfa nwy a bod gwydr ar ran o`r mesurydd wedi ei ddifrodi. Yn agos at y difrod mae arwydd yn dynodi `Danger Highly Inflammable`.

Y Clerc i hysbysu Pennaf ynglŷn â`r broblem mor fuan a phosibl am resymau diogelwch.  C: Mrs L Hervouet, E: Mr A WThomas

……………………..