COFNODION

CYNGORCYMUNED LLANIDAN

CYFARFOD IONAWR 27ain, 2015

YGANOLFAN,  BRYNSIENCYN

Presennol  

MsSandra Thomas  (Cadeirydd),  Dr Dyfed Roberts, Mr ArthurThomas, Mrs Lynn Hervouet,  Cyngh. Mr HEifion Jones.

Ymddiheuriadau

Cyngh.Mr Victor Hughes, Mr Mark Evans, Mr Des Morgan, Mr Ron Mummery

Yncynrychioli Age Cymru Gwynedd a Mon

EleriJones,  Mr Stephen Williams, Mr Gwilym Evans (Cadeirydd)

MrDafydd Iwan (Is-gadeirydd)

Croeso

Diolchodd yCadeirydd i bawb am fynychu`r cyfarfod ac estynnodd groesi arbennigi`r swyddogion o Age Cymru Gwynedd a Môn.

Cronfa JTR - Adroddiad Cyllidol Blynyddol2013 / 2014

Trafodwyd yr adroddiad yn fanwl a chafwyd nifer oawgrymiadau ar sut i arbed arian heb effeithio yn ormodol ar ygwasanaeth â  gynigir gan Age Cymru.

Does dim dwywaith fod y Cynllun Agewell ynllwyddiannus iawn. Mae`r tripiau ar y bws i siopa acyyb yn gyfle ibobl sydd yn methu mynd fel arall, i gymdeithasu.  Cytunwyd fod angengwneud toriadau yn rhywle ond `roedd neb yn barod i weld y gwasanaethyma yn dioddef yn ormodol.

Cytunwyd fod Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Cyngor yncyfarfod gyda`r panel o AgeCymru Gwynedd a Mon o leiaf ddwy waith yflwyddyn i drafod y manylion ac i gadw golwg ar y sefyllfa parthed ybuddsoddiadau a`r gwariant.

Awgrymwyd cyfarfod ym mis Mai, 2015 a bydd y Clercyn cadarnhau trefniadau gyda Eleri.

Yn ogystal bydd Eleri yn cyflwyno`r AdroddiadBlynyddol i`r Cyngor Cymuned  llawn bob blwyddyn fel arfer.

Cofnodioncyfarfod 25/11/2014

Cadarnhawydcofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar Tachwedd 25ain, 2014.

Dr DRoberts yn cynnig a Mr A W Thomas yn eilio.

Materion yn codi oddiwrth y cofnodion

Heddlu

Pasiwyd fod y Clerc yn gwahodd y Tim Lleol ifynychu`r cyfarfod nesaf i ddiweddaru`r sefyllfa blismona yn yrardal.

Taliadau Allan

Derbyniwyd fod y Clerc wedi talu`r biliau canlynol:

£77.00 -Tal aelodaeth SLCC

£132.00 - TWE cyflog Hydref, Tachwedd aRhagfyr

£528.00 - Cyflog y Clerc

Taliadaui Fewn

£2,666.67- 3ydd Praesept

Biliau

£61.38 - M E Jones (Anghenion Swyddfa)

Pasiwyd i dalu`r bil. Mr H E Jones yn cynnig a MrA W Thomas yn eilio

Cyngor Cymuned  - Balans yn y banc ar Ionawr27ain, 2014

Cyfrif Cyfredol `Community`:  =£3,838.75

Cyfrif Cynilo `BMM`:                £4,769.44

Y Ganolfan - Les / Rheolaeth / Sefydlu CIO /Opsiynau gan y Cyfreithiwr

Mae Pwyllgor Y Ganolfan yn dal i aros am ymatebgan y Comisiwn Elusenau

Cae Chwarae - Cynnal a chadw`r  Maes Bach -Teils yn rhydd / Prisiau

Agenda mis nesaf

Tendrau ar gyfer y gwaith cynnal yn y caechwarae - hysbysebu?

Hel Ysbwriel Mawrth 1af 2015 - Chwefror 28ain2016

Torri`r gwair yn y cae i gyd Mawrth 1af , 2015- Hydref 31ain, 2015

Penderfynwyd cyfuno`r gwaith cynnal a chadw(hy.torri gwair) gyda`r gwaith casglu ysbwriel yn yr hysbyseb. Bydddisgwyl i`r ymgeisydd llwyddiannus hel ysbwriel unwaith yr wythnos amynd a`r bin i`r lon erbyn daw`r lori i`w wagio bob bythenfos. Hefydbydd disgwyl i`r cae i gyd gael ei dorri bob bythenfos.

Mr H E Jones yn cynnig a Mr A W Thomas yn eilio.

Adran Briffyrdd

Manol BT ar y tro ger Y Groeslon

Cadarnhawyd fod BT wedi gosod caead manol mwy`skid resistant` ar y tro ger `Y Groeslon`

Sefydlu Gwefan i`r Cyngor

Mae `rgwaith yn mynd rhagddi.

A4080,Brynsiencyn - Goryrru i`r ddau gyfeiriad  ar y ffordd allan o Frynsiencyn am Dwyran  - (O fewn yr ardal efo cyfyngiadau cyflymder30mya a 40mya)

Derbyniwyd y llythyr gan Sgt John Roberts o `GanBwyll` yn cadarnhau ei fod wedi gofyn i`w Swyddogion orfodi cyflymderyn yr ardal bob yn ail rhwng y safle tuag at Dwyran a`r safle tuag atLanfairpwll. Bydd hyn yn digwydd beth bynnag tair gwaith bob mis hydnes daw`r nifer achosion o oryrru yn is na`r hyn sydd yn dderbyniol ofewn y canllawiau.

Rheoliadau Sefydlog - Adolygu

Cwblhawyd y manylion gan y Cadeirydd a`r Clerc

Taflu ysbwriel yn y Cae Chwarae 

Am na dderbyniwyd ymateb i`r llythyr gan y Cyngorpenderfynwyd rhoi y mater ar agenda`r cyfarfod ym mis Chwefror.

Adran Gynllunio

Cais rhif: 37C84F/DEL,  CaisRhif: 37C102D, CaisRhif: 37C193,

Cais Rhif: 37EL1511/E.

Oherwydd y rheol sydd yn cyfyngu`r amser i ymatebpasiwyd y ceisiadau uchod ymlaen i`r Cadeirydd ac fe benderfynodd nadoedd ganddi unrhyw sylw i`w wneud.

Cais Rhif: 37C96E

Yn dilyn trafodaeth pasiwyd fod y Clerc ynhysbysu`r adran Gynllunio fod gan y Cyngor bryderon ynglŷn a`rdatblygiad oherwydd yr effaith bosib ar y canlynol: Llwybr Cyhoeddusrhif 21, yr amgylchedd, y cymdogion a`r trafnidiaeth at yr A4080

Cais Rhif: 37C78C

Dim sylw

Cais Rhif: 37LPA857A/CC

Dim sylw

Penderfyniadau Cynllunio

Cais Rhif: 37C84F/DEL - Caniatad

Adran Addysg

Adolygiad Darpariaeth Ysgolion Cynradd DeOrllewin Ynys Mon

Cadarnhawyd Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd arRhagfyr 16, 2014.

Dr D Roberts yn cynnig a Mr H E Jones yn eilio

CSYM - Archebion Cynghorau Cymuned a Thref

Yn dilyn trafodaeth pasiwyd i gynyddu`r braesept o£8,000.00 i £8,210.00 am y flwyddyn 2015 / 2016 Dr D Roberts yncynnig a Mr H E Jones yn eilio

Y Ganolfan

Balans yn y banc ar ddiwedd Tachwedd, 2014

Cyfrif Cyfredol    £2,000.00 (amcangyfrif)

Cyfrif Cynilo       £113.10

Derbyniwyd Grant Ymddiriedolaeth o £1,904.00 gan CSYM ym mis Rhagfyr, 2014

Dŵr yn dod i fewn drwy`r to

Ar ol derbyn cyngor deëllir na fydd yn bosibdatrus y broblem heb ail wneud y to ac felly gofynnwyd amddyfynbrisiau am wneud y gwaith.

Derbyniwyd dau bris a dewiswyd cwmni G J Roofing.

Cyfanswm y gost fydd £1,880.22 + TAW  = £2,256.26

Deëllir fod Cylch y Bryn yn barod i gyfrannu £500tuag at y costau.

Pasiwyd fod y Cyngor yn talu am y gwaith. Mr H EJones yn cynnig a Dr Dyfed Roberts yn eilio.

Llythyrau

Jaquilene Pittaway - grant ar gyfer plannublodau

Llwyddodd Mrs Pittaway i ennill grant o £200 ganGrwp Cynefin ar gyfer plannu mwy o goed. Eglurodd mewn llythyr i`rCyngor beth oedd eu chynlluniau ar gyfer gwahanol leoliadau yn ypentref. Penderfynodd y Cyngor i`w chefnogi.

Bydd y grant ar gyfer y gwaith yn cael ei thalu igyfrif banc y Cyngor Cymuned.

Enwebiadau ar gyfer anrhydeddau BlwyddynNewydd 2016

Derbyniwyd er gwybodaeth

Gohebiaethau a dderbyniwyd er gwybodaeth

      
 • Cymdeithas Strôc - Apel am gyfraniad    ariannol. Wedi ei ychwanegu at y rhestr o geisiadau i`w trafod ym    mis Chwefror, 2015     

      
 • Undeb Amaethwyr Cymru - Gosod plac i gofio cyfraniad merched Byddin y Tir (Land Army Girls) yn ystod y rhyfel ar safle Maes Sioe Mon - Apel am gyfraniad    ariannol. Wedi ei ychwanegu at y rhestr o geisiadau i`w trafod ym    mis Chwefror, 2015      

      
 • Ty Gobaith - Apel am gyfraniad    ariannol. Wedi ei ychwanegu at y rhestr o geisiadau i`w trafod ym    mis Chwefror, 2015     

      
 • CSYM / Adran Etholiad - Cofrestr    Etholwyr 01/12/14

      
 • Uned Polisi Cynllunio Ar y Cyd Gwynedd a    Môn - Y Cynllun Adnau

  Rhagrybudd parthed ymgynghoriad cyhoeddus am y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn.     

Penderfynwyd rhoi y mater ar agenda mis nesaf

 

 • Llywodraeth Cymru -Gwariant Adran 137    (4)(a) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972     

Uchafswm â ganiateir i wario yn ystod y flwyddyn ariannol 2015 / 16 fydd £7.36 am bob etholwr.

Rhestrir y gohebiaethau a dderbyniwyd ergwybodaeth yn llawn yn agenda`r cyfarfod

Unrhyw Fater Brys Arall (Gyda chaniatad yCadeirydd)

Nid oedd unrhyw fater brys i`w drafod