COFNODION
CYNGOR CYMUNED LLANIDAN
CYFARFOD CHWEFROR 24ain, 2015
Y GANOLFAN, BRYNSIENCYN

Presennol
Ms Sandra Thomas (Cadeirydd), Mr Mark Evans (Is-gadeirydd), Mrs Lynn Hervouet, Cyngh. Mr H Eifion Jones, Mr Ron Mummery, Mr Arthur Thomas
Ymddiheuriadau
Cyngh. Mr Victor Hughes, Mr Des Morgan, Dr Dyfed Roberts,
Heddlu - Croeso
Diolchodd y Cadeirydd i bawb am fynychu`r cyfarfod ac estynnodd groeso arbennig i SCCH Gwyn Rowlands oedd yn bresennol i gyflwyno adroddiad am y sefyllfa blismona yn yr ardal.
Adroddodd ei fod yn ymwybodol fod goryrru drwy`r pentref ynghyd â pharcio anghyfreithlon yn dal i beri pryder i`r trigolion a chafwyd sicrwydd ganddo fod yr Heddlu yn cadw golwg ar y sefyllfa.
Deëllir fod SCCH Mathew Jones a SCCH Caitlin Maconigle o`r Tim Lleol yn awyddus i ddosbarthu cardiau cyswllt i drigolion y pentref a chafwyd addewid y bydd un ohonynt yn mynychu`r cyfarfod nesaf.
Bydd clwb `Cylch y Bryn` yn cynnal diwrnod agored yn y dyfodol agos ac awgrymwyd iddynt fynd draw i gyflwyno eu hunain ac i ddosbarthu`r cardiau i`r bobl hyn. Hefyd bydd Mr Arthur Thomas yn galw heibio`r orsaf yn Llangefni i gael cyflenwad o`r cardiau.
Y Clerc i gysylltu â Mr Dave Shone i gadarnhau`r trefniadau gyda `Cylch y Bryn`.
Cofnodion cyfarfod 27/01/2015
Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar Ionawr 27ain, 2015
C: Mr A W Thomas, E: Cyngh.H E Jones
Materion yn codi oddi wrth y cofnodion
Taliadau Allan
Derbyniwyd fod y Clerc wedi talu`r bil canlynol:
£61.38 - M E Jones (Anghenion Swyddfa)
Biliau
Pasiwyd i dalu`r biliau isod:
£63.00 - J D Roberts, CPFA, am Archwiliad Mewnol 2013/2014
£300 - Casglu Ysbwriel 2014 / 2015
£131
- Tal aelodaeth Un Llais Cymru am 2015
C: Mr A W Thomas, E: Mr H E Jones
Cyngor Cymuned - Balans yn y banc ar Chwefror 24ain, 2015
Cyfrif Cyfredol `Community`: = £3,777.37
Cyfrif Cynilo `BMM`: £4,769.44
Y Ganolfan - Les / Rheolaeth / Sefydlu CIO /
Sefydlu `CIO`
Arwyddwyd y cyfansoddiad newydd gan aelodau`r Pwyllgor Rheoli a bydd y dogfennau yn cael eu hanfon at y Comisiwn Elysenau i`w cadarnhau.
Cae Chwarae - Cynnal a chadw`r Maes Bach - Teils yn rhydd / Prisiau
Adroddodd Mr M Evans ei fod wedi trafod y mater gyda G L Jones Playgrounds.
Gofynnwyd iddo gynnig pris am uwchraddio`r llawr rwber ac i`w anfon at y Cadeirydd a`r Clerc cyn y cyfarfod nesaf.

Sefydlu Gwefan i`r Cyngor
Bydd y Cadeirydd yn cysylltu gyda Mr Roberts i ymofyn diweddariad.
Taflu rwbel yn y Cae Chwarae
Mae`n ymddangos fod mwy o rwbel wedi ei daflu ar y safle erbyn hyn.
Yn dilyn trafodaeth pasiwyd i ofyn am bris gan Mr Evans i glirio`r rwbel o`r cae ac i gael gwared a`r tyfiant bler oddi ar ochrau`r cae chwarae yn gyfangwbl.
Papur Menai
Pasiwyd i gyfrannu £50 i Papur Menai. C:Mr H E Jones E: Mr A W Thomas
Cyfraniadau blynyddol ym mis Chwefror
Pasiwyd i gyfrannu £25.00 yr un i`r mudiadau canlynol:
1       CHICS
2       BOPATH Cymru
3       Macmillan Cancer Care
4       Ty Gobaith
C: Mr M Evans E: Mr R Mummery
CSYM - Adran Cynllunio
Cais Rhif: 37C163A - Cais llawn ar gyfer codi annedd ynghyd â chreu mynedfa i gerbydau ar dir ger Aur y Wawr, Lon Uchaf, Brynsiencyn
Yn dilyn trafodaeth pasiwyd i gefnogi`r cais. C: Mr H E Jones E: Mr M Evans
Cais Rhif: 37C194 - Cais llawn am addasu ag ehangu yn Penbryn Goch, Llanedwen
Yn dilyn trafodaeth pasiwyd i gefnogi`r cais. C: Mr R T Mummery E: Mr H E Jones
Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd Gwynedd a Mon - Y Cynllun Adnau 2015
Derbyniwyd copi o`r Datganiad Ysgrifenedig.
Y Cynllun ar gyfer Brynsiencyn
Nodwyd fod Mr A W Thomas yn datgan diddordeb
Gwelwyd fod y cae i`r De Orllewin o ystad Ty`n y Bryn wedi ei gynnwys yn y cynllun ar gyfer datblygu tai dros y pymtheg mlynedd nesaf ac fe godwyd amheuon ynglyn âg addasrwydd y safle am nifer o resymau. Yn dilyn trafodaeth pasiwyd fod y Clerc yn anfon y sylwadau canlynol at yr Uned:
Nid yw`r isadeiledd yno i ddelio a`r pwysau ychwanegol fydd ar y sustem garffosiaeth na`r cynnydd mewn trafnidiaeth.
i). Mae`r sustem garffosiaeth sydd yn gwasanaethu`r ardal ar hyn o bryd yn methu ag ymdopi ar adegau
ii). Mae mynediad i`r cae yn wael oherwydd golygai y bydd y traffig adeiladu a gyrrwyr yn gorfod teithio drwy ystadau Tre Fenai / Bryn Eithin / Bryn Glas / Bryn Tawel i gyrraedd y safle.
iii). Fel ffordd ymlaen mae`r Cyngor am weld y cae uchod yn cael ei dynnu allan o`r ardal datblygu ac am i`r cae sydd ar ochr yr A4080 rhwng Plas Siencyn a fferm Ty`n Cwrt gael ei gynnwys oddi fewn i`r ardal datblygu oherwydd fod caniatad cynllunio eisioes yn bodoli ar gyfer datblygiad tai yno ers nifer o flynyddoedd, a dim wedi digwydd.
Deëllir fod arwynebedd y ddau gae yn rhywbeth tebyg, ac felly mi fuasai cynnwys y cae yma yn y cynllun yn lle`r un bwriadedig yn dal i ddiwallu`r anghenion am yr un nifer o dai dros y pymtheg mlynedd nesaf.
Toiledau Cyhoeddus Brynsiencyn
Adroddodd y Cyngh.Mr H Eifion Jones fod y Cyngor Sir yn debygol o werthu`r safle gyda amod fod uned toiled yn cael ei gadw yno at ddefnydd y cyhoedd.


Llythyrau - Pwyllgor Safonau Cyngor Sir Ynys Mon
Mae eisiau dau berson i gynrychioli Cynghorau Tref / Cymuned am 4 blynedd pan ddaw y tymor presennol i ben ar 17 Rhagfyr, 2015. Derbyniwyd er gwybodaeth.
Tendrau ar gyfer y gwaith cynnal yn y cae chwarae
Hel Ysbwriel Mawrth 1af 2015 - Chwefror 28ain 2016
Torri`r gwair yn y cae i gyd Mawrth 1af , 2015 - Hydref 31ain, 2015
Nodwyd fod Mr M E Evans yn datgan diddordeb ac yn gadael yr ystafell
Cafwyd un tendr yn unig.
Yn dilyn trafodaeth pasiwyd i dderbyn y pris o £1,250 gan Mr M Evans
Y Ganolfan
Balans yn y banc ar ddiwedd Tachwedd, 2014
Cyfrif Cyfredol £1,800.00 (amcangyfrif)
Cyfrif Cynilo £113.10
Dwr yn dod i fewn drwy`r to
Mae angen tymheredd arbennig i`r glud weithio yn effeithiol meddai cwmni `G J Roofing` ac felly maent yn aros i`r tywydd gynhesu cyn dechrau ar y gwaith.
Glanhawraig
Erbyn hyn mae Glanhawraig arall wedi ei phenodi i wneud y gwaith glanhau yn Y Ganolfan
Jaquilene Pittaway - Plannu coed?
Derbyniwyd siec o £200 (grant gan Grwp Cynefin) gan Mrs Pittaway ar gyfer plannu coed acyyb o amgylch y pentref.
Cafwyd e-bost ganddi yn datgan ei bod wedi plannu 30 o goed bach gyda chymorth y plant yn yr ysgol. Bydd ei phrosiect nesaf yn cynnwys plannu coed mwy ac `roedd am wybod lle fuasai`n addas ar gyfer gwneud hynny. Pasiwyd fod y Clerc yn ei gwahodd i`r cyfarfod nesaf i drafod y mater.
Gohebiaethau a dderbyniwyd er gwybodaeth
Rhestrir y gohebiaethau a dderbyniwyd er gwybodaeth yn agenda`r cyfarfod
Unrhyw Fater Brys Arall (Gyda chaniatad y Cadeirydd)
Baw Ci - Bin?
Adroddwyd fod baw ci yn broblem gynyddol mewn rhannau o`r pentref.
Y pryder mwyaf yw fod rhywun anghyfrifol yn caniatau i`w ci /cwm faeddu ar y llwybr sydd yn mynd ar draws cae chwarae`r plant.
Yn ogystal mae`n broblem ar hyd Lon Uchaf / Lon Faner ac i fyny heibio`r ysgol.
Y Clerc i gysylltu efo`r Adran Amgylchedd i geisio cael bin pwrpasol wedi ei osod ger y cae chwarae ac i weld beth sydd yn bosib gwneud i leihau`r broblem.
C: Mr M Evans E: Mrs L Hervouet
Rhwng Lon Merllyn a Lon Uchaf - Rwbel wedi ei daflu yn anghyfreithlon
Y Clerc i hysbysu`r Adran berthnasol. C: Mrs LHervouet.   E: Mr H E Jones

 

Adran Briffyrdd

Ffordd Barras - Arwydd `Ysgol`

Adroddwyd fod cangen yn tyfu o flaen yr arwydd abod angen ei thorri cyn i`r dail dyfu oherwydd ni fydd yn bosib gweldyr arwydd wedyn (fel a ddigwyddodd y flwyddyn ddiwethaf). Y Clerc iofyn i`r Adran geisio perswadio y perchennog i dorri`r gangen cyn i`rbroblem godi.

A4080 - Arwydd Brown wedi ei blygu

Y Clerc i hysbysu`r Adran fod yr arwydd brown aryr A4080 ar y chwith cyn cyrraedd hen Dafarn`Y Groeslon` o gyfeiriadLlanfairpwll wedi ei ddifrodi.